DR1024 - Dret de Família i Successions

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Lliçons magistrals amb resolució de casos pràctics relacionats amb el tema que s'imparteix