DR1024 - Dret de Família i Successions

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen oral

70%

Resolució de casos

30%

Criteris de superació

70% examen

30% resolució de casos pràctics

 

S'entén que l'alumne s'ha presentat a l'examen quan realitze la prova teòrica. Per aprovar l'assignatura s'ha d'obtenir una nota mínima de 4 sobre 10 a la part teòrica si es realitza la prova d'avaluació contínua. Si aquesta no es realitza, s’ haurà d'obtenir un 7,2 sobre 10 en l'examen teòric.

La prova d'avaluació contínua és voluntària. No obstant això, l'alumne que no la realitze o obtingui la qualificació de 0, únicament podrà aspirar a un 7 (notable) en l'examen teòric.

 

Prova d'avaluació contínua

Consistirà en la realització de supòsits pràctics.

Aquesta prova no és recuperable.

Examen

Serà oral. Consistirà en 4 preguntes curtes del temari: dues de la part de família i dues de la part de successions. Per superar l’examen  serà necessari aprovar les dues parts.  No s'aprovarà l'examen amb una pregunta de 0.