DR1021 - Dret Processal Civil

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

 

Capítol I

El judici ordinari: La primera instància

 

Lliçó 1ª.- La demanda.

Lliçó 2ª.- Les actituds del demandat davant la demanda.

Lliçó 3ª.- L'audiència prèvia i l'audiència probatòria (judici).

Lliçó 4ª.- La prova. Aspects comuns.

Lliçó 5ª.- Els mitjans de prova en concret (I).

Lliçó 6ª.- Els mitjans de prova en concret (II).

Lliçó 7ª.- Els mitjans de prova en concret (III).

 

Capítol II

Crisi i acabament del procés

 

Lliçó 8ª.- Crisis processals. Desenvolupament i terminació anormal del procés. 

Lliçó 9ª.- La sentència i la cosa jutjada.

 

Capítol III

El judici verbal

 

Lliçó 10ª.- El judici verbal.

 

Capítol IV

Mitjans d'impugnació

 

Lliçó 11ª.- Conceptes generals.

Lliçó 12ª.- L'apel·lació.

Lliçó 13ª.- Els recursos extraordinaris.

Lliçó 14ª.- Impugnació de la cosa jutjada.

 

Capítol V

El procés d'execució

 

Lliçó 15ª.- Execució forçosa. Conceptes generals i títol executiu.

Lliçó 16ª.- L'execució provisional.

Lliçó 17ª.- Procediment d'execució. Inici, demanda i oposició.

Lliçó 18ª.- Procediment de constrenyiment.

Lliçó 19ª.- Execucions no dineràries.

 

Capítol VI

El procés cautelar

 

Lliçó 20ª.- La tutela cautelar. Elements personals i mesures cautelars.

Lliçó 21ª.- Procés i procediment cautelar.

 

Capítol VII

Despeses i costes del procés

 

Lliçó 22ª.- Costos, despeses i costes processals.

 

Capítol VIII

Els processos especials

 

Lliçó 23ª.- Processos civils privilegiats.

Lliçó 24ª.- Processos civils no dispositius.

 

Capítol IX

Jurisdicció voluntària

 

Lliçó 25ª.- La jurisdicció voluntària.