DR1021 - Dret Processal Civil

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen oral

70%

Resolució de casos

30%

Criteris de superació

Examen oral 70%

Resolució de casos 30%

S'entendrà presentat l'estudiant que comparegui a la realització de l'examen teòric.

L'estudiant haurà d'haver superat amb un 3 (sobre un total de 7 punts) l'examen teòric per a poder almenys realitzar la prova de resolució de casos (prova pràctica).

No es guarda per a la segona convocatòria la qualificació obtinguda en qualsevol de les parts del examen.