DR1020 - Drets Reals

Curs 3 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Lliçons magistrals amb resolució de casos pràctics relacionats amb el tema que s'impartix