DR1020 - Drets Reals

Curs 3 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

53 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E22 - Capacitat de llegir i interpretar textos jurídics.

E23 - Capacitat de redactar escrits jurídics.

E26 - Desenvolupament de l’oratòria jurídica. Capacitat d’expressar-se apropiadament davant d’un auditori.

E9 - Capacitat per a comprendre les institucions de dret civil espanyol i la seua aplicació pràctica.

G7 - Resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

Redactar escrits jurídics propis de l’àmbit del dret civil.

Llegir i interpretar la informació, dades i fets de l’àmbit del dret civil.

Identificar i analitzar un problema de dret civil per a generar alternatives de solució, aplicant els mètodes apresos.

Expressar-se adequadament de forma oral usant la terminologia pròpia de l’àmbit del dret civil.

Conèixer les institucions del dret de coses i del dret immobiliari registral.

Aplicar els coneixements del dret de cuses i del dret immobiliari registral.