DR1018 - Dret Penal II: Part Especial

Curs 3 - Anual

Activitats

Ensenyaments teòrics

52 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 67,5
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 67,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E18 - Capacitat per a analitzar el sistema de garanties penals i les seues institucions bàsiques i aplicar-lo als diversos àmbits d’actuació i especialitats.

E20 - Adquisició d’una consciència crítica en l’anàlisi de l’ordenament jurídic i desenvolupament de la dialèctica jurídica.

G7 - Resolució de problemes

Resultats d'aprenentatge

Resoldre els principals problemes jurídics que se susciten en la pràctica.

Identificar i analitzar un problema de dret penal per a generar alternatives de solució, aplicant els mètodes apresos.

Analitzar la coherència dels judicis propis i aliens, de forma argumentativa i valorar les seues implicacions i conseqüències en l’àmbit juridicopenal.

Analitzar críticament cada un dels delictes arreplegats en el Llibre II del Codi Penal.