DR1012 - Obligacions i Contractes

Curs 2 - Anual

Metodologia

Metodologia didàctica

Lliçons magistrals amb resolució de casos práctics relacionats amb el tema que s'impartix.