DR1004 - Dret Romà (Ciències Jurídiques Bàsiques)

Curs 1 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia didàctica que es va a utilitzar és la següent (tenint en tot cas present la rellevància del treball de l'estudiant en atenció al concepte de crèdit ECTS i de la implementació dels principis de l'Espai Europeu d'Educació Superior):

 

 - Lliçó magistral: l'ús del que tradicionalment s'ha denominat "lliçó magistral" en el sentit de transmissió de continguts i coneixements per part del professor s'utilitzarà com a ferramenta bàsica per a concretar i centrar les qüestions bàsiques en cada mòdul. És a dir, serà un element de docència presencial que aprofitarà la proximitat i la sincronia per a dotar als mòduls de directrius bàsiques en relació a continguts rellevants i activitats a realitzar.

 - Mètode del cas: El Dret romà és un dret eminentment casuístic, per això ofereix la possibilitat de tractament de continguts partint de la resolució de supòsits pràctics (docència per problemes). Un element bàsic serà el maneig del Manual de Casos Pràctics de Dret romà recomentat en l'apartat bibliografia i materials.

 - Seminaris: Al llarg del curs es planificarà la realització d'un o dos seminaris sobre un tema rellevant en què s'aprofundirà. L'elecció del tema dependrà de l'interés que el grup manifeste en relació a un llistat de possibilitats que els seran oferides atés que la participació de l'estudiant en els seminaris és clau.

- Tutories: A més de les tutories de despatx (és a dir, d'aquelles en què presencial o a través de l'Aula Virtual el o l'estudiant és atesa quant a presentació de dubtes, qüestions...) està prevista la realització d'algunes sessions de tutorització per a guiar els treballs que el o l'estudiant haurà d'elaborar a fi de millorar la gestió de l'autoaprenentatge.

 - L’ús de l'Aula Virtual: Des del principi de curs totes les informacions, guies i altres instruments vinculats a l'ensenyança-aprenentatge formaran part dels continguts de l'Aula Virtual. És més, l'Aula Virtual es conforma com un espai asincrònic en què, a més de "suportar" continguts i guies de l'assignatura, servirà com a plataforma per a entrega de treballs, coordinació d'activitats, espai de debat... En definitiva, permet la interrelació entre estudiantes (tots els i les estudiants matriculats en cada grup) i entre professorat-estudiants.