AE1041 - Direcció de la Innovació en l'Empresa

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

PART I. INTRODUCCIÓ A lA DIRECCIÓ DE LA INNOVACIÓ

TEMA 1. QUÈ ÉS LA DIRECCIÓ DE LA INNOVACIÓ I PER QUÈ ÉS IMPORTANT PER A l'EMPRESA?

1. L'impacte de la innovació en la societat

2.  La importància de la innovació en la empresa

3. La direcció estratègica de la innovació

TEMA 2. INNOVACIÓ: CONCEPTES BÀSICS

1. El concepte d'innovació. Innovació enfront d'invenció

2. Tipus d'innovació

3. El procés d'innovació tecnològica

4. Les fonts d'innnovació.


TEMA 3. LA DINÀMICA DE LA INNOVACIÓ EN LA INDÚSTRIA

1. El cicle de vida de les tecnologies.

2. Corbes tecnològiques amb forma d'S

3. Cicles tecnològics. La dinàmica de la innovació tecnològica.

4. El procés de difusió de les innovacions


PART II. ANÀLISI ESTRATÈGICA DE LA INNOVACIÓ EN L'EMPRESA

TEMA 4. ANÀLISI DE L'ENTORN I INNOVACIÓ

1. Els sistemes nacionals d'innovació

2. El paper de les institucions públiques en el foment de la innovació empresarial

3. Els clusters tecnològics

4. Els patrons sectorials d'innovació tecnològica

5. L'impacte de la innovació tecnològica en l'entorn competitiu

6. Eines d'anàlisi de l'entorn tecnològic


TEMA 5. ANÀLISI INTERN I INNOVACIÓ

1. La innovació i la tecnologia com a font d'avantatge competitiu

2. L'anàlisi de la capacitat innovadora.

3. L'anàlisi dels recursos tecnològics 


PART III. ESTRATÈGIES EN L'EMPRESA INNOVADORA

TEMA 6. DECISIONS ESTRATÈGIQUES EN L'AMBIT DE LA INNOVACIÓ

1. L'estratègia tecnològica i l'estratègia d'innovació 

2. L'elecció del moment d'entrada en el mercat

3. Estratègies de desenvolupament intern enfront la cooperació

4. La protecció de la innovació

4.1. Els mecanismes de protecció de la innovació
4.2. Factors que influeixen en la capacitat de l'empresa per beneficiar-se de la seva innovació tecnològica


PART IV. LA IMPLANTACIÓ DE LES ESTRATÈGIES D'INNOVACIÓ 

TEMA 7. LA CREACIÓ DE LES CONDICIONS ORGANITZATIVES PER A LA INNOVACIÓ I LA CREATIVITAT

1. Les habilitats directives i la innovació

2. La cultura organitzativa i la innovació

3. El disseny organitzatiu i la innovació

4. La gestión de projectes d'I+D+i

5. El desplegament de l'estratègia d'innovació tecnològica


TEMA 8. EL PROCÉS DE DESENVOLUPAMENT DE NOUS PRODUCTES I LA SEUA DIRECCIÓ

1. El procés de desenvolupament de nous productes

2. La planificació global dels projectes de desenvolupament de nous productes

3. Els equips de desenvolupament de nous productes: estructura i direcció