AE1041 - Direcció de la Innovació en l'Empresa

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Projectes

30%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Criteris de superació

La nota final de l'estudiant serà resultat de l'avaluació dels següents aspectes:
 
 
a) Projecte de l'assignatura (30%).
 
b) Examen al final del semestre (50%).
 
c) Participació de l'estudiant en el desenvolupament de l'assignatura durant el semestre (20%).
 
a) L'avaluació del projecte final de l'assignatura considerarà el treball desenvolupat al llarg del semestre per al lliurament dels informes d'avanç, l'informe escrit, i l'exposició realitzada del mateix. L'avaluació d'aquesta activitat es fa sobre la base del treball realitzat al llarg del semestre, és a dir, es tracta d'una activitat d'avaluació contínua, de manera que no és recuperable a la segona convocatòria.
 
b) Per avaluar l'aprenentatge dels continguts teòrics de l'assignatura es realitzarà un examen al final del semestre. En cas de no aprovar-se en la primera convocatòria, per a superar l'assignatura haurà de recuperar-se en la segona convocatòria. Resulta imprescindible aprovar l'examen per superar l'assignatura.
 
c) Pel que fa a l'avaluació de la participació de l'estudiant en el desenvolupament de l'assignatura durant el semestre, es valorarà el lliurament de les activitats sol·licitades abans de les sessions teòriques. Per a les activitats relacionades amb les sessions pràctiques, es tindrà en compte la qualitat dels informes breus que hagin de ser lliurats, les presentacions, les aportacions i les crítiques realitzades pels estudiants en les diferents sessions. Donat el seu caràcter, es tracta d'una activitat d'avaluació contínua, no recuperable a la segona convocatòria.

Es considera que un estudiant es presenta a la convocatòria corresponent en realitzar l'examen de l'assignatura. 

Es requereix obtenir un total de 5 punts en la nota final  per superar l'assignatura.