AE1015 - Macroeconomia

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Presentacions orals i pòsters

15%

Observació/execució de tasques i pràctiques

15%

Criteris de superació

Per aprovar l'assignatura cal obtenir globalment una puntuació mínima de 5

Hi ha dos tipus de proves. Dues avaluacions pràctiques a realitzar en el laboratori durant el curs i un examen final.

La nota final del curs és el resultat de la nota mitjana ponderada de les dues proves de laboratori i de l'examen final. Les proves de laboratori aporten un 30% de la nota final, mentres que l'examen final un 70%.

La proves pràctiques de laboratori seran recuperables.

La 2a convocatòria tindrà el mateix format i possibilitats que la 1ª convoctoria ordinària.

És donarà la consideració de "Presentat" a la assignatura a l'estudiantat que haja realitzat la prova final, que vindrà determinada pel calendari acadèmic.