ED0947 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 1

Requisits de matrícula

Aquesta assignatura presenta el següent quadre de requisits de matrícula, de manera que si un estudiant o estudianta es vol matricular d'aquesta assignatura, està obligat a matricular-se també de totes les assignatures mostrades en el quadre que no haja superat dels cursos o semestres precedents.

ED0921 - Construcció IV: Cobertes i Murs

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

ED0922 - Construcció V: Façanes i Particions

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

ED0924 - Instal·lacions de Fluids

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

ED0925 - Instal·lacions Electrotècniques

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

ED0929 - Gestió Econòmica de les Obres d'Edificació

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

ED0930 - Projectes Tècnics d'Edificació I

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

Quan un estudiant o estudianta ho sol·licite, la comissió de titulació o subcomissió en què delegue estudiarà els casos especials que no s'adapten a aquests requisits i tindrà la potestat d'eximir del seu compliment en els casos que es crega convenient.