ED0947 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

El procediment per a la realització de les Pràctiques Acadèmiques Externes (PE) dependrà de la situació en la qual es trobe l'estudiant o estudianta:

CAS A. REALITZACIÓ DE LES PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES

En aquest cas l'alumne o alumna sol·licitarà a la coordinació que se li assigne una de les empreses disponibles, o proposarà una empresa per a la realització de les pràctiques.

La coordinació comunicarà les places oferides, perquè l'alumnat indique les seues preferències. En cas de ser necessari, l'ordre d'assignació estarà en funció de la nota mitjana de l'expedient acadèmic i el nombre de crèdits troncals i obligatoris aprovats. Existeix la possibilitat que l'alumnat busque l'empresa i faça una proposta d'entitat. En aquest cas, es realitzarà una assignació nominativa.

Després de l'assignació, l'alumne o alumna prepararà, juntament amb el tutor o tutora assignats i la supervisió en l'empresa, el projecte formatiu, en el qual figurarà el període de l'estada i les tasques a realitzar.

Una vegada finalitzades, l'alumnat haurà d'entregar:

- Memòria de l'estada en pràctiques.

- Informe del tutor o tutora.

- El supervisor o supervisora en l'empresa enviarà un informe-enquesta al tutor o tutora.

- Enquesta de l'alumnat. En finalitzar les pràctiques, l’OIPEP remetrà una enquesta-formulari d'avaluació a cada alumne o alumna.

CAS B. RECONEIXEMENT DE PRÀCTIQUES EXTRACURRICULARS

L'alumnat que haja realitzat les Pràctiques Extracurriculars, a través de la FUE, podrà sol·licitar el seu RECONEIXEMENT. A aquest efecte, ÚNICAMENT SERAN COMPUTABLES A L'EFECTE DE JUSTIFICAR LES 300 HORES, si a l'inici d'aquestes l'estudiantat tenia superats els crèdits necessaris per a realitzar les pràctiques curriculars establides en el pla d'estudis corresponent.

L'alumnat haurà de notificar-lo a la coordinació, perquè li assigne un TUTOR. Així mateix, haurà d'entregar la DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA corresponent, a través de l'Aula Virtual.

- Sol·licitud motivada, dirigida a l’OIPEP, acompanyada de les següents evidències documentals:

- Expedient acadèmic (datat amb anterioritat a l'inici de les Pràctiques Extracurriculars que acredite que l'estudiantat tenia superats els crèdits necessaris per a realitzar les Pràctiques Curriculars establides en el pla d'estudis corresponent).

- Projecte formatiu de la Pràctica Extracurricular realitzada.

- Certificat de finalització de les pràctiques amb indicació de dates d'inici i de finalització, competències i tasques desenvolupades.

Una vegada concedida l'autorització per la Comissió de Titulació, el coordinador o coordinadora de Pràctiques Externes assignarà un tutor o tutora acadèmics.

- El tutor o tutora introduirà el seu informe.

- L'alumne o alumna entregarà una memòria justificativa del treball desenvolupat.

CAS C. EXEMPCIÓ PER EXPERIÈNCIA LABORAL SUPERIOR A UN ANY

Alumnes amb experiència laboral superior a un any, que no hagen sol·licitat el reconeixement de l'assignatura en el moment de la matrícula, podran SOL·LICITAR L'EXEMPCIÓ. ÚNICAMENT SERAN COMPUTABLES A L'EFECTE DE JUSTIFICAR LES 900 HORES TREBALLADES LES REALITZADES DURANT ELS ESTUDIS UNIVERSITARIS DE GRAU EN ARQUITECTURA TÈCNICA.

L'alumnat que sol·licite EXEMPCIÓ haurà de notificar-ho a la coordinació de PE, perquè li assigne la modalitat d'EXEMPCIÓ i un TUTOR O TUTORA. Així mateix, hauran d'entregar la DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA a través de l'Aula Virtual.

- Sol·licitud d'exempció de l'Estada en Pràctiques.

- Expedient acadèmic.

- Documentació acreditativa de l'experiència professional (contractes, vida laboral, full de serveis prestats, etc.).

- Informe d'un tècnic o tècnica responsable de l'empresa.

- Memòria justificativa del treball exercit.

Les taxes de matrícula seran les corresponents a les d'una assignatura cursada i, en el certificat de notes, figurarà la QUALIFICACIÓ obtinguda després que la comissió de PE avalue la documentació entregada.

CAS D. TREBALL ACADÈMICAMENT DIRIGIT

Normativa PE UJI. Annex 1, art. 11, ap. 4. Treball acadèmicament dirigit. Quan les estades no es puguen realitzar per causes justificades els crèdits assignats a aquestes podran superar-se mitjançant treballs acadèmicament dirigits (TAD) que compten amb l'autorització de la comissió de la titulació corresponent. L'estudiantat haurà de presentar prèviament una sol·licitud motivada. Una vegada concedida l'autorització per la comissió de titulació, el coordinador o coordinadora de pràctiques externes assignarà un tutor o tutora acadèmics amb crèdits de POD perquè assumisca la direcció del TAD.

CAS E. RECONEIXEMENT I TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS

Alumnat amb experiència laboral superior a un any: podrà SOL·LICITAR el RECONEIXEMENT DE L'ASSIGNATURA en el MOMENT DE realitzar la MATRÍCULA.

Normativa PE UJI. Annex 1, art. 11, ap. 5. Reconeixement i transferència de crèdits. L'estudiantat té dret a la validació a efectes acadèmics de l'experiència laboral o professional d'acord amb les condicions establides en la normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits en els estudis universitaris oficials de graus i màster, aprovada pel Consell de Govern.