ED0925 - Instal·lacions Electrotècniques

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

 

TEMA 1. Conceptes bàsics d’electricitat


1.1 Generalitats. Lleis, magnituds i unitats


1.2 Corrent continu i corrent altern


1.3 Sistemes monofàsics i trifàsics


1.4 Màquines elèctriques


TEMA 2. Producció, transport i distribució d’energia elèctrica


2.1 Introducció


2.2 Producció d’energia elèctrica


2.3 Transport d’energia elèctrica


2.4 Distribució d’energia elèctrica


2.5 Centres de transformació


2.6 Escomesa de l'edifici


TEMA 3. Electrificació d’un edifici


3.1 Classificació de les instal·lacions elèctriques


3.2 Nivells d’electrificació. Previsió de càrregues


3.3 Càlculs de conductores elèctrics de corrent monofàsic i trifàsic


TEMA 4. Instal·lacions d’enllaç


4.1 Esquemes


4.2 Escomesa


4.3 Caixa general de protecció


4.4 Línia general d’alimentació


4.5 Centralització de comptadors


4.6 Derivacions individuals


4.7 Dispositius generals i individuals de comandament i protecció. Interruptor de control de potència


TEMA 5. Instal·lació de presa de terra


5.1 Presa de terra


5.2 Parallamps


TEMA 6. Instal·lacions interiors


6.1 Conductors


6.2 Tubs i canals protectors


6.3 Protecció contra sobreintensitats


6.4 Protecció contra contactes directes i indirectes


6.5 Nombre de circuits i característiques


6.6 Recepció, posada en obra, proves i control de la instal·lació


TEMA 7. Instal·lacions provisionals


7.1 Auxiliar d’obra


7.2 Grups electrògens


7.3 Quadros de comandament i protecció


7.4 Enllumenat provisional


7.5 Verificacions


TEMA 8. Instal·lacions d’enllumenat


8.1 Conceptes bàsics. Magnituds i unitats


8.2 Producció de llum


8.3 Tipus de làmpades


8.4 Lluminàries


8.5 Enllumenat interior


8.6 Enllumenat exterior


8.7 Il·luminació arquitectònica


TEMA 9. Transport vertical


9.1. Definicions i normativa aplicable


9.2. Generalitats


9.3. Recintes


9.4. Muntatge, posada en marxa i recepció


TEMA 10. Infraestructura comuna de telecomunicacions (ICT)


10.1 Conceptes bàsics


10.2 Esquema general


10.3 Procediment d’implantació


TEMA 11. Energia solar tèrmica


11.1 Introducció


11.2 Contribució solar mínima


11.3 Sistemes solars per a la producció d’ACS


TEMA 12. Energia solar fotovoltaica


12.1 Introducció


12.2 Sistemes fotovoltaics connectats a xarxa


TEMA 13. Sistemes de climatització


13.1 Importància de la climatització


13.2 Producció de fred/calor


13.3 Principals sistemes


TEMA 14. Domòtica


14.1 Característiques principals


14.2 Arquitectura


14.3 Mitjans de transmissió


14.4 Protocols de comunicació


14.5 Oferta comercial