ED0925 - Instal·lacions Electrotècniques

Curs 3 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

 

D’acord amb les diferents activitats d’ensenyament-aprenentatge plantejades en l’assignatura, s’utilitzaran les següents metodologies docents:

Ensenyament teòric: exposició de la teoria per part del professorat i alumnat que pren apunts o bé amb participació de l’alumnat (implica l’ús de tècniques com: lliçó magistral, debats i discussions, etc.).
Ensenyament pràctic: ensenyament-aprenentatge on l’alumnat ha d'aplicar continguts apresos en teoria. Inclou tant classes de problemes i exercicis com pràctiques de laboratori (implica l’ús de tècniques com: resolució de problemes, casos, simulacions, experiments, ús d’eines informàtiques, etc.) i pràctiques externes en contextos laborals.
Tutories: treball personalitzat amb un alumne, alumna, o grup, en l’aula o en espai reduït. Es tracta de la tutoria com a recurs docent "d’ús obligatori" per l’alumnat per a seguir un programa d’aprenentatge (s’hi exclou la tutoria "assistencial" de dubtes, orientació a l’alumnat, etc.). Normalment, la tutoria suposa un complement al treball no presencial (negociar/orientar treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc.) (Implica l’ús de tècniques com: ensenyament per projectes, supervisió de grups de recerca, tutoria especialitzada, etc.).
Treball personal: preparació per part de l’estudiantat de forma individual o grupal de seminaris, lectures, investigacions, treballs, memòries, etc., per a exposar o entregar en les classes tant teòriques com pràctiques.


* L'assignatura no te docència, només avaluació. Les activitats podran seguir-se a la nova assignatura del pla d'estudis 2020 (ED2025)