ED0925 - Instal·lacions Electrotècniques

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Projectes

25%

Memòries i informes de pràctiques

15%

Criteris de superació

a) Per a superar l’assignatura és necessari complir les següents condicions:

- Obtenir una nota global en l’assignatura igual o superior a 5 sobre 10.

- Obtenir una nota mínima de 4 sobre 10 en l’examen escrit.

b) L’estudiantat es considerarà presentat en la convocatòria corresponent únicament si es presenta a l’examen escrit.