ED0922 - Construcció V: Façanes i Particions

Curs 3 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Aquesta assignatura no té docència, només tindrà avaluació. Tot i això, es podran seguir les activitats de la nova assignatura que la substitueix 'ED2022. Construcció V. Façanes i particions'.

La metodologia didàctica utilitzada es basarà en la realització de les següents activitats:

  • Classes magistrals per a desenvolupar els continguts teòrics
  • Les classes de problemes, se centraran en el treball de l'alumne en la resolució de problemes de disseny de solucions constructives i justificació de la normativa.
  • En les pràctiques de laboratori l'alumne desenvoluparà activitats de reconeixement i anàlisi de les solucions constructives.
  • Tutories, per a la realització d'un projecte dirigit en el qual realitza l'anàlisi de l'envolupant d'un edifici existent per a proposar solucions de millora.