ED0922 - Construcció V: Façanes i Particions

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Projectes

30%

Memòries i informes de pràctiques

10%

Criteris de superació

  • La nota mínima global per superar l'assignatura serà de 5 punts sobre 10.
  • Les "Memòries i informes de pràctiques" s'avaluen de manera contínua, i abasten tant l'entrega dels corresponents informes, com l'assistència a possibles conferències.
  • El Projecte Dirigit (PD) s'avalua de manera contínua, segons el guió establert en Projecte Dirigit de Tercer Curs del grau en Arquitectura Tècnica.
  • L'estudiantat que, per causes justificades, no puga assistir regularment a les classes i realitzar les activitats acadèmiques que impliquen una avaluació continuada, pot sol·licitar a l'inici del semestre, la realització d'una avaluació alternativa de les competències per a superar aquesta part de l'assignatura.
  • L'examen escrit amitjanarà amb la part pràctica de l'assignatura (Projecte Dirigit + Pràctiques) únicament a partir de 4.5 sobre 10.
  • L'examen escrit estarà format per diversos apartats. És condició necessària obtenir una nota mínima de 4 sobre 10 en cada apartat de l'examen per superar l'assignatura.
  • La nota de les Pràctiques i del Projecte Dirigit es guardarà per a la segona convocatòria.
  • Un alumne o una alumna es considerarà presentat en una convocatòria quan realitze l'examen escrit corresponent a aquesta.