QU0943 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Tutories

27 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 122
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE18 - Conèixer i saber aplicar conceptes de  metrologia dels processos químics incloent-hi la gestió de qualitat.

CE20 - Comprensió dels aspectes qualitatius i quantitatius dels problemes químics.

CE21 - Demostrar habilitats per al treball en el laboratori: realització de procediments químics documentats (síntesi i anàlisi), monitoratge de propietats químiques, esdeveniments i/o canvis i documentació de tot el treball realitzat i gestió de riscos.

CE22 - Maneig d'instrumentació química estàndard com la que s'utilitza per a investigacions estructurals i separacions.

CE23 - Demostració inicial d'habilitats per a planificar, dissenyar i executar experiments en l'àmbit científic..

CE24 - Interpretació de dades procedents d'observacions i mesuraments en el laboratori en termes de la seua significació i de les teories que les sustenten.

CG10 - Coneixement d'una llengua estrangera. (anglés)

CG4 - Treball en equip.

CG6 - Capacitat d'organització i planificació.

CG7 - Sensibilitat cap a temes mediambientals.

CG9 - Capacitat de gestió de la informació.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge