Sistema d'avaluació

Entrevista de tutorització i/o informes d'experts

60%

Memòries i informes de pràctiques

40%

Criteris de superació

 

Informe favorable de l'empresa o institució: 30%.

Informe favorable del tutor o tutora: 30%.

Informe favorable del tribunal sobre la presentació oral i la memòria: 40%.
 
L'informe i el material escrit que elabori l'alumne serà en llengua anglesa

La mitjana ponderada ha de ser superior a 5 sobre 10, cap informe ha de ser inferior a 4 sobre 10.
 
La  realització de la presentació oral del treball en llengua anglesa suposarà una puntuació addicional en la qualificació per part del tribunal.