Activitats

Ensenyaments pràctics (pràctiques externes)

292,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

7 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

0,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Competències

Capacitat d'organització i planificació.

Capacitat de gestió de la informació.

Comprensió dels aspectes qualitatius i quantitatius dels problemes químics.

Conèixer i saber aplicar conceptes de  metrologia dels processos químics incloent-hi la gestió de qualitat.

Demostració inicial d'habilitats per a planificar, dissenyar i executar experiments en l'àmbit científic..

Demostrar habilitats per al treball en el laboratori: realització de procediments químics documentats (síntesi i anàlisi), monitoratge de propietats químiques, esdeveniments i/o canvis i documentació de tot el treball realitzat i gestió de riscos.

Interpretació de dades procedents d'observacions i mesuraments en el laboratori en termes de la seua significació i de les teories que les sustenten.

Maneig d'instrumentació química estàndard com la que s'utilitza per a investigacions estructurals i separacions.

Resolució de problemes.

Sensibilitat cap a temes mediambientals.

Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge