QU0941 - Síntesi i Reactivitat de Compostos Inorgànics

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia utilitzada es basarà en classes magistrals i de resolució de problemes. En les classes expositives, es proposarà la realització d'exercicis i activitats de caràcter pràctic, relacionades amb els continguts teòrics. S'utilitzaran mitjans audiovisuals.

Les transparències, exercicis i activitats es penjaran en l'aula virtual. Es proposaran activitats al llarg del curs amb la finalitat que l'estudiantat adquirisca les diferents competències de què serà avaluat.