QU0941 - Síntesi i Reactivitat de Compostos Inorgànics

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Proves escrites

50%

Participació en seminaris i tutories

25%

Elaboració de treballs acadèmics

15%

Resolució d'exercicis i problemes

10%

Criteris de superació

Nota mínima global (mitjana ponderada de proves escrites, problemes, treballs acadèmics i seminaris / tutories): 5 punts, sobre un màxim de 10.

Notes mínimes de cada apartat per poder fer la mitjana entre si:
Proves escrites: 4 sobre 10.
Problemes, treballs acadèmics i seminaris / tutories: sense nota mínima.


Criteri de “presentat”: Es considera que a un estudiant presentat a l’assignatura quan realitza la prova escrita en la data oficial de d’avaluació de l’assignatura.


Sistema de recuperació: Realització d'una prova escrita amb els continguts de l'assignatura (80%) i una prova escrita amb continguts relacionats amb el treball acadèmic i la resta d'activitats realitzades en els seminaris (20%).