QU0939 - Química Analítica en l'Àrea de Salut Pública

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

BLOC I. INTRODUCCIÓ

Lliçó 1. Importància i impacte de la Química Analítica en l'àrea de la Salut Pública.
Contaminació ambiental, seguretat alimentària, exposició a tòxics. Laboratoris de Salut Pública. Sistemes de qualitat. Acreditació.
Importància de la legislació nacional, europea i internacional.
Additiu, contaminant, residu, toxines.

Lliçó 2. Metodologies analítiques en la resolució de problemes en l'àrea de la salut pública.
El procés analític. Presa de mostra. Tractament de mostra. Mesura analítica. Tractament de dades.
Validació de metodologies analítiques.

Lliçó 3. Tècniques analítiques més rellevants en l'àrea de la salut pública.
Classificació en funció del tipus de compostos: orgànics i inorgànics.
Acoblaments instrumentals. ICP-MS. Cromatografia-Espectrometria de Masses.


BLOC II. QUÍMICA ANALÍTICA DEL MEDI AMBIENT

Lliçó 4. Química Analítica del Medi Ambient (I): Contaminació atmosfèrica.
Intrroducción a la contaminanción atmosfèrica: tipus de contaminants. Presa de mostres d'aire. Anàlisi de mostres d'aire. Exemples seleccionats.

Lliçó 5. Química Analítica del Medi Ambient (II): Contaminació del medi aquàtic.
Introducció a la contaminació d'aigües. Contaminació d'origen urbà, industrial i agrícola. Anàlisi de mostres d'aigua. Anàlisi de mostres de biota. Anàlisi de sediments. Exemples seleccionats.

Lliçó 6. Química Analítica del Medi Ambient (III): Contaminació de sòls.
Introducció a la contaminació de sòls. Principals contaminants en el sòl. Comportament dels contaminants en el sòl: adsorció, degradació, lixiviació. Anàlisi de mostres de sòl. Exemples seleccionats.


BLOC III. SEGURETAT ALIMENTÀRIA

Lliçó 7. Principis de Seguretat Alimentària.
Aspectes generals de l'anàlisi d'aliments. Additius. Residus. Contaminants antropogènics. Toxines naturals.

Lliçó 8. Additius.
Definició. Tipus d'additius. Anàlisi d'additius en aliments. Exemples seleccionats. Conservants, colorants, edulcorants.

Lliçó 9. Residus.
Definició. Tipus de residus. Anàlisi de residus en aliments. Exemples seleccionats. Anàlisi de residus de plaguicides en aliments d'origen vegetal. Anàlisi de fàrmacs veterinaris en aliments d'origen animal.

Lliçó 10. Contaminants i toxines.
Classificació segons l'origen. Anàlisi de contaminants antropogènics. Exemples seleccionats: dioxines, PAHs i metalls. Anàlisi de toxines naturals. Exemples seleccionats: Micotoxines, Toxines marines.


BLOC IV. EXPOSICIÓ A CONTAMINANTS

Lliçó 11. Control biològic de l'exposició a contaminants.
Metabolisme de xenobiòtics. Anàlisi de metabòlits en fluids biològics. Exemples seleccionats.