QU0939 - Química Analítica en l'Àrea de Salut Pública

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Ensenyaments teòrics: classe magistral on el professorat exposa i fonamenta els conceptes teòrics, utilitzant en cas necessari mitjans audiovisuals adequats.
Ensenyaments pràctiques: resolució de problemes i qüestions en classe per part del professorat o de l'estudiant tant de forma individual com en grup amb el suport del professorat.
Tutories / Seminaris: Resolució a classe de problemes i qüestions per part de l'alumnat mínimament guiats pel professor. Discussió de casos pràctics i aspectes aplicats.

Valoració: activitats dirigides a comprovar en què extensió l'estudiantat ha aconseguit les competències (genèriques i específiques) de les assignatura i els conceptes teòrics i pràctics mitjançant la realització de proves escrites: qüestionaris i altres tasques a l'aula virtual, realització d'una presentació sobre un article científic proposat pel professorat, examen final.

Treball personal: resolució de problemes i qüestions no resoltes a classe, resposta als qüestionaris de l'aula virtual, preparació de l'examen final, estudi personal en general.