QU0939 - Química Analítica en l'Àrea de Salut Pública

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Proves escrites

50%

Participació en seminaris i tutories

25%

Elaboració de treballs acadèmics

15%

Resolució d'exercicis i problemes

10%

Criteris de superació

El sistema d'avaluació proposat intenta que l'estudiant treballi, valori i adquireixi totes les competències de l'assignatura.
Es proposa un itinerari d'avaluació únic on compten totes i cadascuna de les activitats que es duguin a terme. La no assistència a alguna de les activitats d'avaluació previstes comportarà automàticament una nota zero en la corresponent avaluació.
Cal remarcar el caràcter selectiu de la prova escrita que es realitzarà al final del semestre. Aquesta prova és excloent i cal superar-la (nota igual o superior a 5 sobre 10) per poder aprovar l'assignatura. En cas de superar-la la nota final es calcularà d'acord amb els percentatges de la taula superior.

En la segona convocatòria (i també en la convocatòria extraordinària) se recuperaran totes les parts no superades amb una única prova escrita teòrico-pràctica, que inclourà totes les parts avaluables i tindrà un pes o ponderació del 100% de la nota global de l'assignatura.

Es considera l'assignatura superada quan l'estudiant assoleixi un mínim del 50% de la puntuació possible.

Se considera com a presentat a tot estudiant que se presente a la prova escrita final.