QU0939 - Química Analítica en l'Àrea de Salut Pública

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

17 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 102
Hores presencials Hores no presencials

Competències

Capacitat d'organització i planificació.

Capacitat de gestió de la informació.

Comprensió dels aspectes qualitatius i quantitatius dels problemes químics.

Comunicació oral i escrita en llengua nativa.

Conèixer els fonaments de les principals  tècniques analítiques (electroquímiques, òptiques...) i les seues aplicacions.

Conèixer i saber aplicar els fonaments d'electroquímica.

Descriure i saber aplicar els principis i procediments emprats en l'anàlisi químic, per a la determinació, identificació i caracterització de compostos químics.

Raonament crític.

Sensibilitat cap a temes mediambientals.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge