QU0938 - Compostos Orgànics per a la Química Fina i Industrial

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

TEMA 1. LA INDÚSTRIA QUÍMICA

Característiques de la indústria química. Aspectes econòmics. Recerca i desenvolupament

TEMA 2. LA INDÚSTRIA DEL PETROLI

Fonts de matèries primeres renovables i no renovables. Processament del petroli. Economia del petroli

TEMA 3. PRODUCTES DERIVATS DEL PETROLI

Compostos industrials C1-C4 y aromàtics

TEMA 4. POLÍMERS.

Polimers d’adició (mecanisme radicalari, iònic i amb complexos de coordinació). Polimers de condensació. Anàlisi de materials polimèrics. Materials biodegradables

TEMA 5. QUÍMICA FINA I.

Conceptes generals. Tensioactius, colorants orgànics i compostos agroquímics

TEMA 6. QUÍMICA FINA II.

Introducció a la Química Mèdica. Fàrmacs (medicaments antimicrobians, per al sistema nerviós central, antiinflamatoris, cardiovasculars i anticancerígens)