QU0938 - Compostos Orgànics per a la Química Fina i Industrial

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Proves escrites

50%

Participació en seminaris i tutories

25%

Elaboració de treballs acadèmics

15%

Resolució d'exercicis i problemes

10%

Criteris de superació

Nota mínima global per aprovar (mitjana ponderada de proves escrites, problemes, treballs acadèmics i seminaris / tutories): 5 punts, sobre un màxim de 10.
Notes mínimes de cada apartat per poder fer la mitjana entre si:
  -Prova escrita final: 5 sobre 10.
  -Problemes, treballs acadèmics i seminaris / tutories: sense nota mínima.
Criteris per considerar que l'estudiantat es considere presentat a la convocatòria: realització de la prova escrita final.

Segona convocatòria: Les notes de problemes, treballs acadèmics i seminaris / tutories es conservaran per la segona convocatòria del curs acadèmic. L'alumne o alumna suspès o no presentat en la primera convocatòria només realitzarà la prova escrita final en la segona convocatòria, la qual requerirà d'un mínim de 5 sobre 10 per ser superada, y aquesta nota farà mitjana ponderada amb la resta de notes guardades.