QU0938 - Compostos Orgànics per a la Química Fina i Industrial

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

17 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 102
Hores presencials Hores no presencials

Competències

Capacitat d'organització i planificació.

Capacitat de gestió de la informació.

Comunicació oral i escrita en llengua nativa.

Conèixer i saber descriure les propietats dels compostos orgànics, inorgànics i òrgans metàl·lics.

Conèixer i saber explicar la naturalesa i comportament dels grups funcionals en molècules orgàniques. Principals rutes de síntesi en química orgànica.

Raonament crític.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge