QU0935 - Redacció i Execució de Projectes en Química

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

Tema 1. Els projectes en química.

La indústria química. Els processos en l’àmbit de la química. Matèries primeres i productes químics. Definició i objectius dels projectes en química.

Tema 2. Estructura i selecció de projectes.

Fases del projecte. Plantejament. Estudis de mercat. Dimensions de la planta. Localització. 

Tema 3. Anàlisi de viabilitat tècnica.

L'enginyeria de procés. Diagrames de flux. Balanços de matèria. Balanços d'energia. Disseny d'equips i instal·lacions. Control i instrumentació. Enginyeria de detall. Distribució d'equips en planta.

Tema 4. Avaluació econòmica de projectes.

L'estudi econòmic. Determinació de la inversió, immobilitzat i capital circulant. Costos de fabricació. Rendibilitat de projectes. Anàlisi de sensibilitat i incertesa.

Tema 5. Seguretat i impacte ambiental.

La seguretat dels projectes en química. Legislació sobre seguretat i higiene. Estudis de seguretat. Etiquetatge. Anàlisi mediambiental. Legislació mediambiental. Tractament d'emissions, abocaments i residus. Estratègies de reducció de l'impacte ambiental. Estudi de casos pràctics.  

Tema 6. Organització i execució de projectes en química.

Estructura dels projectes. Aspectes legals. Els col·legis professionals. Muntatge i posada en marxa de projectes. 

Tema 7. Elaboració i presentació d'informes tècnics.

Característiques i continguts dels informes tècnics. Normes d'estil. Presentació oral d'informes tècnics.