QU0935 - Redacció i Execució de Projectes en Química

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Lliçó magistral: el professorat presentarà els coneixements teòrics de manera lògica i estructurada amb la finalitat de facilitar la informació necessària per al correcte aprenentatge de l'assignatura. S'impartirà aquest mètode amb el suport de l'ús de la pissarra, presentacions interactives, demostracions de problemes, etc.

Resolució d'exercicis i problemes: l'alumnat aplicarà els continguts apresos en teoria per a resoldre en l'aula exercicis, qüestions i problemes, sota la supervisió del professorat.

Seminaris: trobades de l'estudiantat amb el professorat que actua com a expert. L'objectiu és que l'estudiantat explore i estudie en profunditat un projecte químic concret, proposat pel professorat. A partir de la informació de l'assignatura i la bibliografia especifica obtinguda, l'alumnat desenvoluparà els casos proposats i els exposarà a la resta dels seus companys i companyes.