QU0935 - Redacció i Execució de Projectes en Química

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Proves escrites

50%

Participació en seminaris i tutories

25%

Elaboració de treballs acadèmics

15%

Resolució d'exercicis i problemes

10%

Criteris de superació

  • Per superar l'assignatura la nota mitjana ponderada ha de ser major de 5.
  • Es considera que l'alumne o l'alumna no s'ha presentat si no assisteix a la prova escrita final.
  • Les notes de l'avaluació contínua seran vàlides per a les dues convocatòries de el curs acadèmic.

  • Resolució d'exercicis i problemes: Té un valor de el 10% de la nota. S'ha d'obtenir un 5 (sobre 10) per superar-lo. Aquesta prova és recuperable a la segona convocatòria.
  • Participació en seminaris i tutories (part de l'avaluació contínua): Té un valor de el 25% de la nota i s'ha d'obtenir una mitjana de 5 (sobre 10) per superar-los. Aquesta prova no és recuperable. 
  • Elaboració de treballs acadèmics (part de l'avaluació contínua): Té un valor de el 15% de la nota i s'ha d'obtenir una mitjana de 5 (sobre 10) per superar-los. Aquesta prova no és recuperable.
  • Prova escrita: Té un valor de el 50% de la nota i s'ha d'obtenir un 5 (sobre 10) per superar-lo. Aquesta prova és recuperable a la segona convocatòria.