QU0935 - Redacció i Execució de Projectes en Química

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

17 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 102
Hores presencials Hores no presencials

Competències

Capacitat d'organització i planificació.

Capacitat de gestió de la informació.

Capacitat per a demostrar el coneixement i comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb les àrees de la química.

Comprensió dels aspectes qualitatius i quantitatius dels problemes químics.

Comunicació oral i escrita en llengua nativa.

Conèixer i saber aplicar conceptes de  metrologia dels processos químics incloent-hi la gestió de qualitat.

Raonament crític.

Sensibilitat cap a temes mediambientals.

Resultats d'aprenentatge

Tindre capacitats per a supervisar les característiques, el muntatge i la posada en marxa d'instal•lacions químiques.

Tindre capacitat per a la confecció i estructuració d'un projecte en química.

Ser capaç de localitzar i analitzar la informació dels processos químics i instal•lacions necessàries per a l'estudi i desenvolupament d'un projecte.

Ser capaç d'integrar-se en equips de treball per a desenvolupar projectes en l'àmbit de la química.

Ser capaç d'elaborar l'informe tècnic d'un projecte en química i de realitzar la seua presentació i defensa.

Ser capaç d'analitzar els processos químics i seleccionar els mas adequats, tant del punt de vista tècnic com econòmic.

Saber avaluar econòmicament un procés químic i determinar la seua rendibilitat.

Poder establir les mesures necessàries de seguretat i higiene en un procés químic industrial.

Poder analitzar l'impacte mediambiental d'un procés químic.