Metodologia

Metodologia didàctica

L'assignatura té 6 crèdits ECTS, que impliquen 150 hores de treball total, repartits en 48 hores presencials i 102 hores no presencials.
 
Les 48 hores presencials comprenen 23 hores d'ensenyaments teòrics i 20 hores d'ensenyaments pràctics (problemes). A més de cinc hores d'avaluació.
 
a) Sessions d'ensenyaments teòrics (23 h). Consistiran en classes magistrals impartides pel professorat, amb utilització de la pissarra i mitjans audiovisuals. El material necessari per a seguir les classes magistrals es troba disponible en l'Aula Virtual.
 
b) Sessions d'ensenyaments pràctics (problemes) (10 h). El professorat entregarà col·leccions de problemes per cada una de les unitats temàtiques. Els primers problemes de cada col·lecció  els resoldrà el professorat. La resta dels problemes han de ser resolts per l'alumnat. A més, cada estudiant o estudianta resoldrà exercicis reals fora de l'aula que seran avaluats.