Sistema d'avaluació

Proves escrites

50%

Participació en seminaris i tutories

25%

Elaboració de treballs acadèmics

15%

Resolució d'exercicis i problemes

10%

Criteris de superació

L'assignatura consta de quatre parts diferenciades pel que fa a qualificació:


1.- Elaboració de treballs acadèmics: Es realitzaran treballs basats en problemes reals trobats en la bibliografia i proposats pel professor per lliurar en una data predeterminada, normalment per parelles. La realització d'aquests treballs representa el 15% de la qualificació final de l'assignatura i és necessari obtenir al menys un quatre sobre deu per compensar amb la resta d'apartats.


2.- Examen de teoria: Consta d'una prova escrita consistent en una sèrie de preguntes relatives als temes desenvolupats en les classes de teoria. Normalment es realitzaran 5 preguntes, tipus qüestió o bé desenvolupament d'un tema. La qualificació de l'examen de teoria representa el 50% de la nota de l'assignatura i és necessari obtenir al menys un quatre sobre deu per compensar amb la resta d'apartats.


3.- Examen de problemes (resolució d'exercicis de càlcul i problemes): Consta d'una sèrie d'exercicis relatius als temes desenvolupats en les classes de problemes. Normalment es realitzaran de 3 o 4 preguntes. La qualificació de l'examen de problemes representa el 10% de la nota de l'assignatura i és necessari obtenir al menys un quatre sobre deu per compensar amb la resta d'apartats.


4.- Participació en seminaris i tutories: L'alumne ha de resoldre a l'aula una sèrie d'exercicis relatius als temes desenvolupats en els classes seminaris al llarg de el curs ia l'aula, de forma individual o per parelles. La qualificació d'aquest apartat representa el 25% de la nota de l'assignatura i és necessari obtenir al menys un quatre sobre deu per compensar amb la resta d'apartats.


Els apartats 1. i 4. corresponen a l'avaluació contínua de l'alumnat i el seu pes serà el mateix tant en la primera com en la segona convocatòria.