QU0933 - Garantia de Qualitat i Gestió del Laboratori Químic

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Proves escrites

50%

Participació en seminaris i tutories

25%

Elaboració de treballs acadèmics

15%

Resolució d'exercicis i problemes

10%

Criteris de superació

 

Proves escrites:

Examen teòric final  (per a superar aquesta prova cal obtindre una nota igual o superior a 5 sobre 10     (Excloent)                  50% de la nota final

Participació en seminaris (no hi ha  nota mínima excloent)                                                                                                           25% de la nota final

Presentació oral (hi ha mínima excloent)                                                                                                                                       15% de la nota final

Presentació treball escrit, problemes resolts i qüestionaris (no hi ha nota mínima excloent)                                                         10% de la nota final

 

Per a aprobar o superar l'assignatura es necesari traure una nota mínima (global) igual o superior a 5, tras aplicar la ponderació indicada corresponent a totes les parts evaluables.


es considerarà presentat al alumne o alumna que es presente al examen teòric final excloent


Segon convocatoria: Examen teòric final (100%)