QU0933 - Garantia de Qualitat i Gestió del Laboratori Químic

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

17 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 102
Hores presencials Hores no presencials

Competències

Capacitat d'organització i planificació.

Capacitat de gestió de la informació.

Comunicació oral i escrita en llengua nativa.

Conèixer i saber aplicar conceptes de  metrologia dels processos químics incloent-hi la gestió de qualitat.

Interpretació de dades procedents d'observacions i mesuraments en el laboratori en termes de la seua significació i de les teories que les sustenten.

Raonament crític.

Sensibilitat cap a temes mediambientals.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge