QU0931 - Laboratori Químic I

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

a) El bloc corresponent al laboratori de química física s'estructura en sis sessions de pràctiques. A continuació es proposa un llistat de les possibles pràctiques que l'estudiantat podrà realitzar als laboratoris de química física:

PRÀCTICA 1. CINÈTICA DE L'OXIDACIÓ DE Fe (II)

1.1. Determinació de la constant de velocitat d'una reacció per un mètode espectrofotomètric

PRÀCTICA 2. DIAGRAMA DE PUNTS D'EBULLICIÓ DE *CICLOHEXÀ I ACETAT D'ETIL

2.1. Realització de la corba de calibrat per refractometria.

2.2. Obtenció de la gràfica temperatura composició de la mescla i determinació de la temperatura i composició del *azeótrop

PRÀCTICA 3. MASSA MOLECULAR VISCOSIMÈTRICA D'UN POLÍMER

3.1. Obtenció de la viscositat de diferents dissolucions d'acetat de cel·lulosa en acetona.

3.2. Obtenció de la viscositat intrínseca i de la massa molecular mitjana viscosa d'una mostra d'acetat de cel·lulosa.

PRÀCTICA 4. DETERMINACIÓ DELS POTENTIALS DE DIFUSIÓ I ÍNDEXS DE TRANSPORT D'IONS

4.1. Mesura del potencial de difusió a través d'una membrana de cel·lofana en funció del gradient de concentració de l'electròlit.

4.2. Determinació dels índexs de transport dels ions

PRÀCTICA 5. MESCLES TERNÀRIES. DIAGRAMES TRIANGULARS DE SOLUBILITAT

5.1. Construcció del diagrama triangular del sistema aigua-acetat d'etil-acetona.

PRÀCTICA 6. EXTRACCIÓ LIQUID-LIQUID. EQUILIBRI TERNARI DE FASES PER AL SISTEMA ÀCID ACÈTIC-AIGUA- ALCOHOL

6.1. Diagrama triangular del sistema caprolactama-aigua-tolué.

6.2. Purificació de la caprolactama per extracció amb tolué d'una dissolució aquosa de caprolactama. 


b) Pel que fa al bloc corresponent al laboratori de química analítica, l'estudiantat també realitzarà sis sessions de pràctiques dissenyades en forma de projecte complet per a la determinació o validació de metodologia analítica per a la resolució de problemàtica analítica. A continuació es proposa un llistat de les possibles pràctiques que l'estudiantat podrà realitzar als laboratoris de química analítica:

PRÀCTICA 1. Determinació de nitrogen en diferents matrius (farina, cervessa...) mitjançant el mètode Kjeldahl

1.1. Estudi de l'etapa de digestió

1.2. Estudi de l'etapa de destil·lació

PRÀCTICA 2. Validació de metodologia analítica per a la determinació de contaminants orgànics en aigua mitjançant tècniques cromatogràfiques

2.1. Procés de validació: paràmetres analítics.

2.2. Estudi de l'etapa d'extracció (extracció en fase sòlida (SPE), extracció líquid líquid (LLE), etc.).

2.3. Estudi de l'etapa de la determinació analítica per cromatografia.

2.4. Aplicació a mostres reals d'aigües.

PRÀCTICA 3. Determinació de metalls en matrius vegetals (espinaques, setes..) o medioambientals fent ús d'espectroscòpia d'absorció atòmica (AAS).

3.1. Aplicació de metodologia oficial o estandarditzada.

3.2. Estudi de l'etapa d'extracció amb digestió àcida.

3.3. Estudi de l'etapa de la determinació analítica per AAS.

PRÀCTICA 4. Separació i identificació d'ions metàl·lics per cromatografia en paper

4.1. Selecció de la fase mòbil adequada

4.2. Estudi de la separació

4.3. Estudi de la identificació

PRÀCTICA 5. Identificació de contaminants orgànics per cromatografia de gasos mitjançant càlcul de l'Index de Kovats

5.1. Conèixer què representa l'Index de Kovats.

5.2. Estudiar l'etapa de separació cromatogràfica amb un patró d'alcans i selecció del detector.

5.3. Calcular els indexs Kovats per a contaminants orgànics coneguts i desconeguts.

5.4. Aplicació a diferents condicions experimentals.

PRÀCTICA 6. Identificació de contaminants orgànics per cromatografia de gasos acoblada a espectrometria de masses en tándem

6.1 Coneixer els diferents modes d'adquisió

6.2 Estudi dels paràmetres MS/MS de diferents analits

6.3. Llibreria NIST 

6.4. Desenvolupament de metodologia analítica 

6.5 Aplicació a mostres reals