QU0930 - Química Orgànica IV

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Les classes de teoria seran de tipus magistral amb participació oberta de l'estudiantat.
A les classes de problemes es durà a terme la resolució d'exercicis relacionats amb les classes teòriques.
En les pràctiques de laboratori, els estudiants ha de ser capaços de dur a terme experiments d'acord amb un guió adequat, així com d'elaborar un quadern de laboratori complet.