QU0930 - Química Orgànica IV

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Proves escrites

75%

Laboratori

20%

Participació en seminaris i tutories

5%

Criteris de superació

Per superar l'assignatura és necessària l'assistència a les pràctiques de laboratori i la realització d'almenys la prova escrita final.

Les proves escrites consistiran en dos proves parcials (10%) i una prova escrita final (55%).

Per superar l'assignatura es requereix una nota mínima de 5 sobre 10 en les proves: laboratori i prova escrita final.

La nota de pràctiques de laboratori es guardarà només fins a la segona convocatòria del mateix curs.

L’alumne o alumna es considera presentat en el moment que es presenta a la prova escrita final o al 60% de les activitats d'avaluació obligatòries.

La qualificació de la participació en tutories (5%) és no recuperable i es guardarà per a la segona convocatòria.

Els alumnes que no superen alguna de les parts excloents (prova escrita i/o laboratori), podran recuperar-les en la segona convocatòria.