QU0930 - Química Orgànica IV

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

7,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 82,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

Capacitat d'anàlisi i síntesi.

Capacitat d'organització i planificació.

Conèixer i saber descriure les propietats dels compostos orgànics, inorgànics i organometàl·lics.

Conèixer i saber explicar la naturalesa i comportament dels grups funcionals en molècules orgàniques. Principals rutes de síntesi en química orgànica.

Demostració inicial d'habilitats per a planificar, dissenyar i executar experiments en l'àmbit científic.

Demostrar habilitats per al treball en el laboratori: realització de procediments químics documentats (síntesi i anàlisi), monitoratge de propietats químiques, esdeveniments i/o canvis i documentació de tot el treball realitzat i gestió de riscos.

Interpretació de dades procedents d'observacions i mesuraments en el laboratori en termes de la seua significació i de les teories que les sustenten.

Raonament crític.

Resolució de problemes.

Sensibilitat cap a temes mediambientals.

Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

Saber adquirir i utilitzar informació bibliogràfica i tècnica referida als compostos orgànics.

Planificar i dur a terme experimentalment síntesis senzilles de compostos orgànics amb seguretat i utilitzant les tècniques adequades.

Habilitat per a manipular reactius químics i compostos orgànics amb seguretat.

Explicar de manera comprensible fenòmens i processos relacionats amb la química orgànica.

Elucidar l’estructura dels compostos orgànics senzills, utilitzant tècniques espectroscòpiques.

Comprendre les propietats estructurals i la reactivitat dels compostos i dels grups funcionals orgànics aplicant-los a la solució de problemes sintètics i estructurals.