Sistema d'avaluació

Proves escrites

70%

Laboratori

20%

Participació en seminaris i tutories

5%

Resolució d'exercicis i problemes

5%

Criteris de superació

A l'hora de l'avaluació s'han de tenir en compte els següents ítems:
 
                 (1) Proves escrites (Examen): 70%
                 (2) Laboratori: 20%
                 (3) Resolució problemes / Elaboració de Tests: 5%
                 (4) Participació en Tutories: 5%
 
 
Examen (1): Correspon a una prova final escrita on es plantejaran qüestions i exercicis de tot el material emprat en l'assignatura.
 
Laboratori (2): No es guardaran les notes de les memòries per a anys successius.
 
L'estudiant ha de superar independentment el laboratori (2) i el global de la resta (1 + 3 + 4) per superar l'assignatura.
 
 
 
A la segona convocatòria ordinària es guardarà la nota obtinguda en els apartats de laboratori (2), problemes (3) i tutories (4). Si alguna d'aquestes
 
parts (2, 3 i / o 4) està suspesa, es podrà recuperar mitjançant l'elaboració d'una prova o treball.
 
 
A la convocatòria extraordinària d'acabament de estudis, la nota final serà la nota obtinguda en l'examen preparat per a aquesta convocatòria.
 
L’alumne o alumna es considera presentat en el moment que es presenta a l'examen final o al 60% de les activitats d'avaluació obligatòries.