Activitats

Ensenyaments teòrics

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

7,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 82,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

Capacitat d'anàlisi i síntesi.

Capacitat d'organització i planificació.

Capacitat de gestió de la informació.

Capacitat per a demostrar el coneixement i comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb les àrees de la química.

Comprensió dels aspectes qualitatius i quantitatius dels problemes químics.

Conèixer els principis de la mecànica quàntica i la seua aplicació en la descripció de l'estructura i propietats d'àtoms i molècules.

Conèixer i descriure les propietats macroscòpiques i propietats d'àtoms i molècules individuals: incloent-hi macromolècules (naturals i sintètiques), polímers, col·loides i altres materials.

Conèixer i saber usar el fenomen de la interacció radiació-matèria. Principis d'espectroscòpia. Principals tècniques d'investigació estructural.

Demostració inicial d'habilitats per a planificar, dissenyar i executar experiments en l'àmbit científic.

Demostrar habilitats per al treball en el laboratori: realització de procediments químics documentats (síntesi i anàlisi), monitoratge de propietats químiques, esdeveniments i/o canvis i documentació de tot el treball realitzat i gestió de riscos.

Resolució de problemes.

Sensibilitat cap a temes mediambientals.

Resultats d'aprenentatge

Tenir un coneixement bàsic dels fenòmens electroquímics i les seues aplicacions tecnològiques.

Reconèixer la importància de la Química Física i el seu impacte en la societat industrial i tecnològica.

Destresa en el tractament i propagació d’errors de les magnituds mesurades en el laboratori i destresa en el maneig de programes informàtics per a dur a terme el tractament de dades experimentals.

Conèixer l’origen dels fenòmens espectroscòpics i el fonament quàntic de les diferents tècniques per a la determinació dels diversos paràmetres estructurals moleculars.

Comprendre i utilitzar la informació bibliogràfica i tècnica referida als fenòmens fisicoquímics.

-Tenir els coneixements teòrics i experimentals necessaris per a abordar el comportament macroscòpic de la matèria a través de l’aplicació dels principis de la termodinàmica química, i la seua relació amb les propietats microscòpiques a través de l

-Destresa en el maneig de programes informàtics de càlcul de propietats microscòpiques de la matèria, i de programes de simulació d’aquelles tècniques que pel seu alt cost no és possible tenir en el laboratori.

-Conèixer els principis de la mecànica quàntica i la seua aplicació a la descripció de les propietats dels àtoms, les molècules i els sòlids.

-Capacitat per a definir l’estat d’un sistema químic en funció de les seues propietats macroscòpica, i analitzar l’evolució espontània d’aquell.

-Capacitat per a comprendre i predir el comportament i reactivitat d’àtoms i molècules a partir de l’anàlisi de la seua estructura, que podrà determinar-se a partir de dades espectroscòpiques.

-Adquirir els coneixements teòrics necessaris per a enjudiciar els canvis associats a les reaccions químiques en termes de mecanismes de reacció i equacions de velocitat, així com les habilitats pràctiques necessàries per a la quantificació experimental

-Adquirir destresa en el maneig de les principals tècniques instrumentals emprades en química i poder determinar a través del treball experimental les propietats estructurals, termodinàmiques, i el comportament cinètic dels sistemes químics.