Temari

Temari

Bloc I. Hibridació instrumental
 
Tema 1. Introducció a la hibridació instrumental. Classificacions. 
Tema 2. Fonaments d’espectrometria de masses. Definicions. Aspectes instrumentals. Aspectes pràctics.
Tema 3. Tècniques híbrides basades en cromatografía de gasos (I). Aspectes generals. Acoblament GC/MS. Interfases GC/MS.
Tema 4. Tècniques híbrides basades en cromatografía de líquids (I). Aspectes generals. Interfases LC/MS. Acoblament LC/MS.
Tema 5. Tècniques híbrides basades en cromatografía. Altres sistemes híbrids
 
Bloc II. Quimiometria
 
Tema 1. Introducció a la Quimiometria.Que és la Quimiometria?. Tècniques quimiomètriques, hardware i software.
Tema 2. Descripció estadística de les dades. Objectes i variables. La matriu de les dades. Tipus de variables. Organització de les dades. Test d’hipòtesi. Regressió linial. Valors anòmals
Tema 3. Anàlisi multivariant.Introducció. Objectiude l’anàlisi multivariant. El mètode ANOVA.  Anàlisi per Components Principals(PCA). Mètodes de classificació
Tema 4 Disseny d’experiments i optimització. Objectiu del disseny d’experiments. Matrius de cribatge de factors. Disseny Factorial. Tècniques d’optimització.

Bloc III. Pràctiques de laboratori.

Al llarg del semestre es planifica la realització de sis pràctiques de laboratori amb el corresponent treball de preparació del treball de laboratori, la realització pràctica amb mostres reals i redacció final dels informes corresponents.

 

Les pràctiques es distribueixen en quatre blocs:

  • Aplicació de tècniques òptiques d’anàlisis

  • Aplicació de tècniques elèctriques d’anàlisi

  • Aplicació de tècniques de separació

  • Quimiometria