Sistema d'avaluació

Proves escrites

55%

Laboratori

30%

Resolució d'exercicis i problemes

5%

Participació en seminaris i tutories

5%

Presentacions orals i pòsters

5%

Criteris de superació

El sistema d’avaluació proposat cerca que l’estudiantat treballe, valore i adquirisca totes les competències de l’assignatura.

Proposem un itinerari d’avaluació únic en el qual compten totes i cada una de les activitats que portem a terme. La no assistència a alguna de les activitats d’avaluació previstes comporta automàticament una nota zero per a la corresponent avaluació.

Cal remarcar el caràcter selectiu de la prova escrita que portarem a terme a final de semestre. Aquesta prova és excloent i cal superar-la per a poder aprovar l’assignatura. En cas de superar-la, la nota final es calcularà d’acord amb els percentatges del quadre inferior. Les qualificacions corresponents a les proves d'avaluació continuada superades (incloent les pràctiques de laboratori) es mantindran en segona convocatòria. En cas de no haver superat alguna de les parts d'avaluació continuada  al llarg del curs, es realitzaran en segona convocatòria proves específiques per garantir la possibilitat de superació de l'assignatura en segona convocatòria.

Considerem l’assignatura superada quan l’estudiantat assoleix un mínim del 50% de la puntuació possible.

Resolució d’exercicis i problemes (5%)

-    Resolució de problemes i altres tasques proposades en l’aula virtual

Participació en seminaris (5%)

-    Participació en seminaris dedicats a la resolució de problemes i qüestions per part de l’estudiantat

Preparació de presentacions (5%)

-    Confecció d’una presentació sobre un tema preparat en grup o un article

Proves escrites (55%)

-    Examen teòric final 40% (per a aprovar-lo, la nota ha de ser igual o superior a 5 sobre 10. Prova excloent)

-  Altres proves escrites 15% (exàmens parcials, test d'aula virtual,...)

 

Laboratori (30%)

-    Valoració del treball de laboratori (actitud, desenvolupament, preparació,…) i dels resultats obtinguts i l'informe presentat (per a aprovar-lo, la nota ha de ser igual o superior a 5 sobre 10. Prova excloent)

 

Es considerará l'alumnat com a presentat en cas que realitze la prova final, almenys el 60% de  les pràctiques de laboratori o el 60% de la resta de proves d'avaluació.