Activitats

Ensenyaments teòrics

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 85
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE14 - Conèixer els fonaments de les principals  tècniques analítiques (electroquímiques, òptiques...) i les seues aplicacions.

CE18 - Conèixer i saber aplicar conceptes de  metrologia dels processos químics incloent-hi la gestió de qualitat.

CE21 - Demostrar habilitats per al treball en el laboratori: realització de procediments químics documentats (síntesi i anàlisi), monitoratge de propietats químiques, esdeveniments i/o canvis i documentació de tot el treball realitzat i gestió de riscos.

CE22 - Maneig d'instrumentació química estàndard com la que s'utilitza per a investigacions estructurals i separacions.

CE23 - Demostració inicial d'habilitats per a planificar, dissenyar i executar experiments en l'àmbit científic..

CE24 - Interpretació de dades procedents d'observacions i mesuraments en el laboratori en termes de la seua significació i de les teories que les sustenten.

CG10 - Coneixement d'una llengua estrangera. (anglés)

CG5 - Resolució de problemes.

CG6 - Capacitat d'organització i planificació.

CG7 - Sensibilitat cap a temes mediambientals.

CG8 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

Resultats d'aprenentatge

Reconèixer la química analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica processos de mesurament (mètodes analítics) destinats a obtindre informació química de qualitat.

Disposar dels coneixements teòrics i pràctics necessaris per a planificar, aplicar i gestionar la metodologia analítica més adequada per a abordar problemes d'índole mediambiental, sanitari, industrial, alimentari o de qualsevol índole relacionada amb substàncies químiques.

Disposar dels coneixements teòrics i pràctics necessaris per a abordar la gestió de residus químics i de seguretat en el laboratori.

Conèixer i saber aplicar els mètodes quantitatius d'anàlisi de substàncies químiques.

Conèixer els fonaments i saber aplicar les tècniques analítiques cromatogràfiques i no cromatogràfiques de separació de substàncies químiques.

Conèixer els fonaments de les principals tècniques instrumentals d'anàlisi, així com saber aplicar-los a la resolució de problemes quimicoanalítics.

Conèixer el procés analític, els diferents passos que l'integren i els estàndards i el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per a obtindre uns resultats de qualitat.