QU0925 - Química Orgànica III

Curs 3 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Classes teòriques magistrals amb participació oberta.

Classes de resolució de problemes, basades en l'exposició dels resultats per part de l'alumnat i la discussió en grup amb el professor.

Sessions pràctiques de laboratori plantejades, a ser posible, com a resolució d'un problema experimental.

Tutories: revisió i avaluació  del treball de resolució d'exercicis realitzat per l'estudiantat.