QU0925 - Química Orgànica III

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Proves escrites

75%

Laboratori

20%

Participació en seminaris i tutories

5%

Criteris de superació

La nota mínima mitjana de les proves escrites per a poder aprovar l'assignatura serà de 5 punts.

Per superar l'assignatura és necessària l'assistència a les pràctiques de laboratori i tenir una nota mínima de 5 punts.

La nota mínima mitjana de totes les parts avaluades (laboratori, seminaris/tutories i proves escrites) per a poder aprovar l'assignatura serà de 5 punts.

L’alumne o alumna es considera presentat en el moment que es presenta a l'examen final o al 60% de les activitats d'avaluació obligatòries.

La superació de la part de laboratori permet conservar la nota obtinguda només fins a la segona convocatòria.